جایزه بهینه کاوی

کمیته علمی و راهبری

با اعضای کمیته های علمی و راهبری آشنا شوید . . .

Comments Off on کمیته علمی و راهبری

آخرین مهلت ارسال پروژه ها: 15 شهریور 1394

مرحله اول هفتمین دوره جشنواره ملی بهره وری

Comments Off on ثبت نام

بسته ویژه حمایت

شرایط حمایت از جایزه ملی بهینه کاوی

Comments Off on بسته ویژه حمایت

audio

VCE_090115_C002

Comments Off on audio

Comments Off on