جایزه بهینه کاوی

ثبت نام

مسابقه شامل دو مرحله است:

متقاضیان می بایست فرم ثبت نام را تکمیل نموده و پروژه های خود را مطابق با آن ارایه نمایند. شرکت ها پس از ثبت نام در جایزه ملی بهینه کاوی تا تاریخ 1 شهریور فرصت خواهند یافت که پروژه های بهینه کاوی خودر را مطابق با فرم ثبت نام در جایزه و فرمت مورد نظر تکمیل نموده و به دبیرخانه جایزه ارسال نمایند. هر شرکت نهایتا مجاز به ارسال 3 پروژه برای شرکت در جایزه خواهد بود.

آخرین مهلت ارسال پروژه ها: 1 شهریور 1394