جایزه بهینه کاوی

دبیرخانه

 


دبیرخانه  و کمیته اجرایی جایزه

رییس کمیته اجرایی: مهندس احسان جنتی فرد

 

فعالیت های اجرایی جایزه ملی بهینه کاوی ایران زیر نظر دبیرخانه و کمیته اجرایی جایزه انجام می­شود. سه کمیته "آموزش" ، "ترویج و اطلاع رسانی" و "داوری و ارزیابی" زیر نظر کمیته اجرایی فعالیت می­کنند. هر یک از این سه کمیته به صورت مجزا برای تک تک گروه های فعال جایزه تشکیل شده و مسوولیت پیشبرد اهداف آنها را در گروه خود به عهده دارند. شکل زیر ساختار ماتریسی حاصل از این کمیته ها را نشان می دهد.

تذکر: گروه­های نام برده در شکل زیر شامل تمامی گروه های فعال جایزه نیست. در ادامه فهرست گروه های فعال ذکر خواهد شد.

مسوولیت کمیته اجرایی جایزه، ایجاد هماهنگی بین تمامی کمیته­های فعال جایزه خواهد بود.