جایزه بهینه کاوی

هزینه ثبت نام

مسابقه شامل دو مرحله است:

آخرین مهلت ارسال پروژه ها: 1 شهریور 1393

متقاضیان می بایست فرم ثبت نام را تکمیل نموده و پروژه های خود را مطابق با آن ارایه نمایند. شرکت ها پس از ثبت نام در جایزه ملی بهینه کاوی تا تاریخ 1 شهریور فرصت خواهند یافت که پروژه های بهینه کاوی خودر را مطابق با فرم ثبت نام در جایزه و فرمت مورد نظر تکمیل نموده و به دبیرخانه جایزه ارسال نمایند. هر شرکت می تواند 3 پروژه برای شرکت در جایزه ارسال نماید. به ازای هر پروژه بیشتر مبلغ 20 میلیون ریال دریافت خواهد شد .

هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام در جایزه ملی بهینه کاوی، 50 میلیون ریال خواهد بود.

متقاضیان می توانند با ثبت نام همزمان در جایزه ملی تجارب موفق و جایزه ملی بهینه کاوی و مسابقه ملی بهره وری ، از 20 میلیون ریال تخفیف ثبت نام بهره مند گردند.  در این صورت شرایط ثبت نام به شرح زیر خواهد بود:

 

   
هزینه ثبت نام در جایزه ملی بهینه کاوی 50 میلیون ریال
هزینه ثبت نام در جایزه ملی بهره وری 50 میلیون ریال
هزینه ثبت نام در جایزه ملی تجربیات موفق  50 میلیون ریال
تخفیف  ثبت نام همزمان سه مرحله  20 میلیون ریال
مجموع هزینه پرداختی برای ثبت نام در هر سه مرحله  130 میلیون ریال