جایزه بهینه کاوی

معرفی کمیته راهبری

 

اعضای کمیته راهبری جایزه:

1.       اعضای هیات رییسه شبکه جهانی بهینه کاوی GBN

2.       کمیته راهبری جشنواره ملی بهره وری

وظایف کمیته راهبری:

وظایف کمیته راهبری جایزه به شرح زیر است:

1.       سیاست گذاری ها و تصویب گزارشات تحلیلی نهایی هر دوره

2.       نظارت بر اجرای سیاست گذاری های تعیین شده

3.       تعیین اعضای کمیته علمی و داوری

4.       تصویب اهداف، برنامه ها و بودجه جایزه

5.       تصویب فرایند ارزیابی و حدنصاب­های امتیازات

6.       ارایه راهنمایی­های مقتضی برای کمیته های علمی، داوری و اجرایی جایزه

 

کمیته راهبری بسته به نیاز تشکیل جلسه می دهد. لیکن این کمیته باید حداقل در ابتدا و انتهای هر دوره تشکیل گردد.